Historia XX w.

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego -

- historia i teraźniejszość

 

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest organizacją o charakterze koleżeńskim, zrzeszającą osoby, które ukończyły studia na Wydziałach: Lekarskim i Farmaceutycznym  Uniwersytetu Poznańskiego oraz Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, na Polskim Wydziale lekarskim Uniwersytetu w Edynburgu oraz na Wydziałach: Lekarskim I (kierunek lekarski), Lekarskim II (Oddziały Stomatologii oraz Kształcenia w Języku Angielskim), Farmaceutycznym (kierunek farmaceutyczny i Oddział Analityki Medycznej), Nauk o Zdrowiu (kierunki: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia) Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy grupy założycielskiej, która na zebraniu 27 lutego 1986 roku przekształciła się w oficjalny Komitet Założycielski w składzie: prof. Maria Chmiel, prof. Edmund Chróścielewski, prof. Stefan Flieger. Komitet Założycielski wystosował 24 kwietnia 1986 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oficjalny wniosek o zarejestrowanie Stowarzyszenia, co nastąpiło po ponad rocznych staraniach 28 sierpnia 1987 roku.

Należy podkreślić, że inicjatywę powołania Stowarzyszenia poparły od samego początku władze Uczelni z jej ówczesnym rektorem prof. dr h.c. Antonim Pruszewiczem. Dobitnym dowodem tego była podjęta wtedy jednomyślnie uchwała Senatu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który opowiedział się za jego utworzeniem oraz zaaprobował jego cele.

Wkrótce po rejestracji, 12 listopada 1987 roku odbyło się I Walne Zgromadzenie, które jest najwyższą statutową władzą Stowarzyszenia. Zebranie wybrało Zarząd w następującym składzie:

Wybrano również Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został doc. Andrzej Obrębowski oraz Sąd Koleżeński, któremu przewodniczył prof. Jerzy Warchoł. I Walne Zgromadzenie poparło inicjatywy związane z tworzeniem Izb Lekarskich i wyraziło gotowość udzielenia im pomocy.

          II Walne Zgromadzenie, które odbyło się 19 maja 1988 roku postanowiło dokooptować do składu Zarządu 8 nowych członków przy zachowaniu dotychczasowego składu organów statutowych. Stowarzyszenie liczyło wówczas 217 członków i posiadało tymczasową siedzibę w gmachu Domu Studenckiego „Samanta” przy ul. Mielżyńskiego 24.

          Na kolejnym III Walnym Zgromadzeniu 16 maja 1992 roku wykład był po raz pierwszy integralną częścią obrad. Wykład „Zakażenia przenoszone przez krew” wygłosił prof. Jacek Juszczyk. Walne Zgromadzenie postanowiło, w uznaniu zasług w powstaniu Stowarzyszenia, nadać prof. Edmundowi Chróścielewskiemu godność Honorowego Przewodniczącego. Stowarzyszenie liczyło w dniu Zgromadzenia 306 członków. Wybrano też nowy Zarząd:

Na kolejną kadencję wybrano ponownie przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

          IV Walne Zgromadzenie odbyło się 15 maja 1995 roku. Wykład „Z dziejów fundacji Nauka i Praca” wygłosił dr Roman Meissner. Z zadowoleniem odnotowano dalszy rozwój Stowarzyszenia liczącego już 449 członków. Powołano też nowe władze; do Zarządu wybrano:

Wybrano również Komisję Rewizyjną, której przewodniczącą została dr Maria Bogusławska oraz Sąd Koleżeński w składzie: dr Irena Woyda-Płoszczyca i dr Jerzy Machowski.

          Ostatnie już w XX wieku, V Walne Zgromadzenie odbyło się 24 listopada 1998 roku. Wykład „Fragmenty z historii Szpitala Klinicznego Nr 2 im. Heliodora Święcickiego Akademii Medycznej w Poznaniu” wygłosił prof. Jan Hasik. Stowarzyszenie po weryfikacji członków, którzy nie regulowali od wielu lat składek i zmienili adres nie podając nowych, liczyło 400 członków. Po dokonaniu korekt w statucie wybrano też nowy Zarząd w następującym składzie:

Wybrano również Komisję Rewizyjną, której przewodniczącą została prof. Krystyna Pietkiewicz oraz Sąd Koleżeński w składzie: dr Jerzy Machowski idr Jerzy Samecki.

          We wszystkich Walnych Zgromadzeniach uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego – rektorzy i prorektorzy, deklarując nieodmiennie swoje poparcie dla Stowarzyszenia.

Do najważniejszych statutowych celów działania Stowarzyszenia należą:

Dzięki życzliwości władz Akademii Stowarzyszenie od 1992 roku posiada własny lokal w gmachu Collegium Adama Wrzoska przy ul. Dąbrowskiego 79, pokój 618. Odbywają się tam zebrania Zarządu , spotkania władz Stowarzyszenia z przedstawicielami organizacji społecznych, naukowych i zawodowych (między innymi Wielkopolskiej Izby Lekarskiej). Członkowie Zarządu pełnią tam dyżury w każdy wtorek od godz. 13ººdo godz. 14ºº

Istotną rolę realizacji celów statutowych odgrywa redagowany i wydawany przez Zarząd Stowarzyszenia od marca 1997 roku biuletyn Nasza Alma Mater, którego najważniejszym zadaniem jest odnotowywanie bieżących faktów z życia Akademii (szczególnie ważne dla Koleżanek i Kolegów mieszkających poza Poznaniem, a także poza Polską), ale również zamieszczanie tekstów o charakterze wspomnieniowym, historycznym i naukowym. Obecnie z formy pisemnej SAUMP publikuje najważniejsze wydarzenia na stronie internetowej.

Bardzo ważną formą działania jest organizowanie wspólnie z towarzystwami naukowymi i naukowo – zawodowymi konferencji o charakterze naukowym, mających na celu wymianę doświadczeń, popularyzację nowych leków, metod terapeutycznych itp.

Zarząd przywiązuje wielką wagę do rozwoju liczebnego organizacji; od dłuższego czasu prowadzona jest energiczna akcja werbunkowa, zarówno wśród pracowników Uczelni, jak i wśród absolwentów pracujących gdzie indziej – od najstarszych do najmłodszych roczników. W wyniku tych działań Stowarzyszenie liczyło pod koniec I kwartału 2020 roku 511 członków, można się spodziewać, że liczba ta będzie nadal rosnąć.

Wielkie nadzieje wiąże Stowarzyszenie z uruchomieniem własnej strony internetowej i konta poczty elektronicznej – można więc żywić nadzieję, że dzięki trwającym w tej chwili działaniom, Stowarzyszenie Absolwentów przywitało XXI wiek w internecie, co bez wątpienia umożliwi realizację celów statutowych na niespotykaną dotąd skalę.

Przytoczone powyżej fakty nie wyczerpują, rzecz jasna, całej bogatej historii Stowarzyszenia, które zawsze starało się czynnie uczestniczyć w życiu macierzystej Uczelni widząc w niej nie tylko szkołę, która przygotowuje do zawodu, gdzie zdobywa się choćby i najbardziej wyrafinowaną wiedzę, ale przede wszystkim instytucję owej wywodzącej się ze średniowiecznej tradycji universitas, która kształci charaktery, jest kuźnią zawodowego etosu i daje poczucie zawodowej dumy w jej najszlachetniejszym znaczeniu. Zarząd Stowarzyszenia kontynuuje dzieło swoich poprzedników i stara się wypracowywać i realizować wciąż nowe formy działania, mając zawsze na uwadze dobro absolwentów i swojej Alma Mater.