Statut

 

 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

 


Tekst jednolity ze zmianami przyjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
I. Postanowienia ogólne.
§ 1
1. Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją społeczną, o charakterze koleżeńskim, zrzeszającą osoby, które ukończyły studia w Akademii Medycznej i na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz studia lekarskie, farmaceutyczne i stomatologiczne na Uniwersytecie Poznańskim, Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich i na Polskim Wydziale Lekarskim przy Uniwersytecie w Edynburgu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
§ 4
Protektorat nad Stowarzyszeniem sprawuje Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwany dalej „Uczelnią”.
§ 5
Stowarzyszenie może używać pieczęci i posiadać swoją odznakę, wg wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej.
II. Cel Stowarzyszenia i środki działania.
§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:
1) utrzymywanie łączności między absolwentami Uczelni i Wydziałów, o których mowa w § 1 ust.1,
2) krzewienie idei łączności i współpracy między członkami Stowarzyszenia i Uczelnią,
3) inicjowanie i pomoc w organizacji uroczystości odnowienia dyplomów Uczelni po 50 latach od jej ukończenia,
4) upowszechnianie wśród absolwentów Uczelni osiągnięć nauk medycznych i farmaceutycznych,
2
5) kultywowanie tradycji Uczelni oraz prowadzenie badań nad jej historią, a także upowszechnianie życiorysów jej absolwentów, których życie i praca miały znaczenie szczególne.
§ 7
Osiągnięciu celów określonych w § 6 służą następujące działania:
1) urządzanie zjazdów koleżeńskich,
2) organizowanie zebrań dyskusyjnych, wykładów i konferencji naukowych, a także inicjowanie innych form działania służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
3) prowadzenie rejestru członków,
4) współdziałanie z organizacjami naukowymi, politycznymi i społecznymi działającymi w Uczelni, a także organizacjami zawodowymi.
III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
§ 8
Członkami Stowarzyszenia są:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie honorowi
3) członkowie wspierający.
§ 9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy absolwent Uczelni i Wydziałów, o których mowa w § 1 ust.1, zamieszkały w kraju lub za granicą.
2. Członkowstwo zwyczajne nabywa się z chwilą złożenia wniosku o wpisanie do rejestru członków Stowarzyszenia.
§ 10
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba szczególnie zasłużona w działalności naukowej lub społecznej oraz dla rozwoju Uczelni i Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, na wniosek Zarządu.
2. Godność członka honorowego może być nadana także obecnym i emerytowanym nauczycielom akademickim Uczelni.
§ 11
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które złożą stosowną deklarację i popierają cele Stowarzyszenia.
2. Członkostwo wspierające uzyskuje się poprzez wpisanie do rejestru członków wspierających. Wpis następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, decyzją Zarządu.
§ 12
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z następujących powodów:
1) śmierci członka,
2) na własny wniosek członka, złożony pisemnie do rejestru,
3
3) prawomocnego wykluczenia z szeregów Stowarzyszenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, za czyny nie licujące z godnością absolwenta Uczelni, a w szczególności za rażące naruszenie etyki zawodowej.
§ 13
1. Członkowie zwyczajni mają następujące prawa:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) korzystanie z urządzeń Stowarzyszenia,
3) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) uczestniczenia w uroczystościach organizowanych przez Uczelnię,
5) noszenia odznaki Stowarzyszenia.
2. Członkom honorowym i wspierającym przysługują prawa wyszczególnione w ust.1 pkt. 2-5.
§ 14
Do obowiązków wszystkich członków Stowarzyszenia należy:
1) przestrzeganie niniejszego Statutu,
2) czynne popieranie celów Stowarzyszenia i dbałość o jego dobre imię,
3) świadczenia finansowe na rzecz Stowarzyszenia, w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie
IV. Organy Stowarzyszenia.
§ 15
1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
2. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierane są przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja organów wybieralnych trwa 3 lata.
4. Funkcje w organach wybieralnych mogą być pełnione przez dwie kolejne kadencje.
5. Członkowi Stowarzyszenia, szczególnie dla niego zasłużonemu, który pełnił przez co najmniej jedną kadencję funkcje w organach Stowarzyszenia, wymienionych w ust. 1 pkt. 2-4, Walne Zgromadzenie może nadać dożywotnio godność Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia.
§ 16
1. Stowarzyszenie może tworzyć koła i sekcje branżowe, które stanowią struktury wewnętrzne Stowarzyszenia i działają w oparciu o wewnętrzne regulaminy.
2. Sposób tworzenia i zasady działania kół i sekcji branżowych określa Walne Zgromadzenia na wniosek Zarządu.
3. Wewnętrzne regulaminy działania kół i sekcji branżowych podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd.
4
4. Koła mogą zawiązywać członkowie - absolwenci poszczególnych lat studiów i wydziałów, natomiast sekcje branżowe mogą tworzyć członkowie Stowarzyszenia reprezentujący te same, bądź pokrewne zawody.
5. W kołach i sekcjach branżowych realizowana jest podstawowa działalność Stowarzyszenia.
§ 17
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
§ 18
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie ustalonym przez poprzednie zebranie lub z własnej inicjatywy - w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz w kadencji.
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. Zebranie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim połowa członków Stowarzyszenia.
4. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników wyznacza się następny termin zebrania, które jest prawomocne niezależnie od liczby obecnych.
§ 19
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) udzielanie absolutorium Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4) przyjmowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
5) dokonywanie zmian w statucie,
6) powoływanie honorowych członków Stowarzyszenia,
7) zatwierdzanie regulaminu działania Sądu Koleżeńskiego,
8) ustalanie wysokości świadczeń finansowych ze strony członków Stowarzyszenia, a w szczególności wpisowego i składek członkowskich,
9) ustalanie sposobu tworzenia i zasad działania kół i sekcji branżowych,
10) uchwalanie regulaminu obrad oraz regulaminu wyborów organów Stowarzyszenia,
11) decydowanie w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Uchwałę w sprawie określenia wysokości wpisowego i składek członkowskich Walne Zgromadzenie podejmuje na swoim pierwszym posiedzeniu.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie jest instancją odwoławczą od uchwał i decyzji organów Stowarzyszenia wyszczególnionych w § 15 ust.1 pkt. 2-4.
2. Walne Zgromadzenie powołuje komisję do rozpatrzenia odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego.
5
§ 21
1. Decyzje Walnego Zgromadzenia zapadają w formie uchwały, które podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. W sprawach osobowych wymagane jest głosowanie tajne.
§ 22
Wybory władz Stowarzyszenia określa regulamin wyborczy, który każdorazowo uchwala Walne Zgromadzenie. Regulamin określa tryb i zasady wyborów oraz jeżeli Statut tego nie określa - liczebność organów wybieralnych.
§ 23
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) organizowanie działalności Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4) zarządzanie sprawami Stowarzyszenia i jego majątkiem,
5) prowadzenie działalności finansowej oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, a także proponowanie Walnemu Zgromadzeniu wysokości świadczeń finansowych na rzecz Stowarzyszenia ze strony jego członków,
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
7) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie przyjęcia członka honorowego,
8) przedstawianie wniosków dotyczących sposobu tworzenia i zasad działania kół i sekcji branżowych,
9) kierowanie spraw do Sądu Koleżeńskiego,
10) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz zawarciu porozumień o współpracy z tymi Stowarzyszeniami.
§ 24
1. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz, skarbnik i 2 członków.
2. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.
3. Przy czynnościach podejmowanych w imieniu Stowarzyszenia występuje co najmniej dwóch członków Zarządu.
4. Zobowiązania finansowe wymagają podpisu dwóch upoważnionych członków Zarządu: przewodniczącego lub vice-przewodniczącego oraz skarbnika.
5. Jeżeli skład Zarządu zmniejszy się w trakcie trwania kadencji o 1/3 członków, na wakujące miejsce wchodzą osoby, które na liście wyborczej uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
§ 25
1. Zebranie Zarządu zwołuje przewodniczący w miarę istniejących potrzeb lub na żądanie 1/3 członków Zarządu, nie rzadziej niż raz w ciągu roku.
6
2. Uchwały podejmowane przez Zarząd zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i 1 członek, a do jej kompetencji należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym gospodarki finansowej,
2) badanie realizacji świadczeń finansowych na rzecz Stowarzyszenia oraz podejmowanie wniosków co do egzekwowania tych świadczeń,
3) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
3. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, który zwołuje jej posiedzenia. Przepisy § 25 ust.2 stosuje się odpowiednio.
4. Do uzupełnienia składu osobowego Komisji stosuje się przepis § 24 ust.5.
§ 27
1. Sąd Koleżeński rozpatruje spory między członkami Stowarzyszenia oraz sprawy o naruszenie niniejszego Statutu.
2. Sąd Koleżeński jest niezawisły w orzekaniu.
3. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3-osobowym.
4. Sąd Koleżeński podejmuje postępowanie na wniosek Zarządu.
5. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Regulamin winien określać tok postępowania Sądu oraz katalog kar. Najsurowszą karą jest kara wykluczenia z szeregów Stowarzyszenia.
6. Obwiniony ma prawo do powołania obrońcy, którym może być tylko członek Stowarzyszenia.
7. Rzecznikiem oskarżenia jest wyznaczony członek Zarządu.
8. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpatrywane są zgodnie z § 20, a składa się je na piśmie do Zarządu, w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia orzeczenia.
V. Majątek Stowarzyszenia.
§ 28
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) świadczenia finansowe członków, a w szczególności wpisowe i składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy, dotacje.
§ 29
1. Gospodarka finansowa i majątkowa Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Zarząd opracowuje sprawozdania roczne oraz za okres kadencji z działalności finansowej Stowarzyszenia.
7
4. Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego Stowarzyszenia wymagają zgody właściwej władzy rejestracyjnej.
VI. Postanowienia końcowe.
§ 30
1. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków.
2. Do rejestru wpisywane są następujące dane dotyczące członków zwyczajnych:
- nazwisko i imię,
- rok ukończenia studiów, wydział i kierunek,
- aktualne miejsce pracy i stanowisko,
- dokładny adres zamieszkania.
3. Do rejestru członków honorowych i wspierających wpisuje się dane dotyczące tych członków oraz podaje się datę uchwały o uzyskaniu członkostwa .
4. Rejestry członków zwyczajnych, honorowych i wspierających prowadzone są oddzielnie.
5. Rejestry prowadzi Zarząd, a dokumentacja jest przechowywana w Uczelni.
§ 31
1. Wnioski o zmianę niniejszego Statutu mogą być zgłaszane przez Zarząd lub pisemnie przez członków Stowarzyszenia.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu przyjmuje zgodnie z § 19 pkt 1.5 Walne Zgromadzenie i dla swej ważności wymagają one większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia biorących udział w Zgromadzeniu.
§ 32
1. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia może złożyć Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz organy, które z mocy prawa mają takie kompetencje.
2. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia winien być złożony do Zarządu na piśmie ze szczegółowym uzasadnieniem.
3. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
§ 33
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku.
3. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

 

Do pobrania